Vedtægter

  VEDTÆGTER for SKIBSTEKNISK SELSKABS FOND

  1.      Navn og hjemsted
  1.1.        Fonden, der er erhvervsdrivende fond, skal bære navnet Skibsteknisk Selskabs Fond.
  1.2.      Fondens hjemsted er Københavns kommune.
  1.3.      Fondens stifter er foreningen Skibsteknisk Selskab. 


  2.    Kapital
  2.1.        Fondens grundkapital udgør kr. 300.000,00 .

  3.    Formål
  3.1.        Fondens formål er at drive virksomhed til udbredelse af skibs­tek­nisk viden, herunder at yde støtte til enkeltpersoner, der ønsker at uddanne sig inden for det skibstekniske fag­           område og til videnskabelig forskning eller anden udvikling inden for skibs­teknik.
  3.2.      I øvrigt er fondens formål at yde støtte til samfundsmæssige og andre formål, der relaterer sig til skibsbygning og skibs­fart.

  4.      Bestyrelsen
  4.1.        Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 3-9 medlem­mer.
  4.2.      
  Medlemmer af bestyrelsen vælges blandt medlemmerne af be­styrelsen for foreningen Skibsteknisk Selskab, således at de i bestyrelsen deltagende foreninger er ligeligt                     repræsen­te­ret. Herudover er den til enhver tid værende general­se­kretær for foreningen Skibsteknisk Selskab fast medlem af bestyrel­sen.
            Endelig vælger bestyrelsen et yderligere medlem, der skal være uvildig og uafhængig af foreningen Skibsteknisk Sel­skab.

  4.3.      Bestyrelsen vælges for en periode af 3 år, idet funktionspe­rio­den følger fondens regnskabsår. Genvalg kan finde sted, idet højst halvdelen af bestyrelsen må være på valg                   samtidig.
  4.4.    Sker der afgang af bestyrelsesmedlemmer i funktionsperio­den, skal suppleringsvalg finde sted i overensstemmelse med oven­nævnte pkt. 4.2.
  4.5.    Fonden er forpligtet til at underrette fondsmyndigheden om be­styrelsens sammensætning og ændringer hertil.

  5.  
  5.1.        Bestyrelsen vælger ved almindelig stemmeflerhed sin for­mand og fastsætter selv sin forretningsorden, der for at være gyldig skal godkendes af den samlede bestyrelse.
  5.2.      
  Der føres protokol over de stedfundne forhandlinger.

  6.     
  6.1.      Bestyrelsen repræsenterer fonden i enhver henseende un­der iagttagelse af de i fondens vedtægter fastlagte retnings­linier.
  6.2.     Bestyrelsen har til opgave nøje at følge fondens økonomiske drift samt at påse, at bogholderi og regnskabsvæsen er i for­skriftsmæssig orden, ligesom bestyrelsen skal                  påse, at det for fonden lagte budget nøje overholdes. Bestyrelsen er an­svarlig for behørig aflæggelse af årsrapport.

  7.     
  7.1.        Bestyrelsens formand skal sørge for, at bestyrelsen afholder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige med­lemmer indkaldes.
  7.2.      
  Møde afholdes, når et bestyrelsesmedlem eller fondsmyndig­he­den forlanger det.
  7.3.      Indkaldelse til møder sker med mindst 8 dages varsel under an­givelse af dagsorden. I påtrængende tilfælde kan 8 dages varslet dog forkortes.

  8.     
  8.1.        Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af be­sty­relsesmedlemmerne er til stede.
  8.2.      Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed blandt samtlige medlemmer af bestyrelsen, idet hvert med­lem har én stemme.
  8.3.    I tilfælde af stemmelighed skal formanden for bestyrelsen til­læg­ges to stemmer, og i tilfælde af stemmelighed ved for­mands­valg, skal foreningen Skibsteknisk Selskabs                general­se­kretær tillægges to stemmer.

  9.     
  9.1.        Følgende beslutninger i bestyrelsen kræver enstemmighed:
  9.1.1.     
  Ændringer af fondens vedtægter.
  9.1.2.  
  Beslutninger i forbindelse med foreningen Skibstek­nisk Sel­skabs ophør, jf. de i nedennævnte pkt. 16 anførte be­stem­melser.
  9.1.3.  
  Beslutning om fondens ophør i overensstemmelse med neden­nævnte pkt. 17.
  9.2.      
  Beslutning om ændring af fondens vedtægter kræver fonds­myn­dighedens godkendelse.

  10.   Overskudsanvendelse
  10.1.     Bestyrelsen tager beslutning om uddeling af det i henhold til års­rapporten fremkomne overskud, idet der af nettoover­skud­det fortages en rimelig henlægges til konsolidering af          fonden. Det herefter fremkomne nettooverskud anvendes i henhold til fon­dens formål, jf. ovennævnte pkt. 3.

   11.   Formue
  11.1.     Ved forvaltning af fondens midler skal bestyrelsen iagttage, at midlerne under stadig hensyntagen til størst muligt afkast med mindst mulig risiko anbringes i enten børsnoterede         danske eller udenlandske obligationer, der skal registreres i fondens navn, eller ved indskud på indlånskonto i bank, spa­rekasse eller på giro.

  12.   Hæftelser
  12.1.     Fonden hæfter alene med sin formue for de forpligtelser, som bestyrelsen lovligt pådrager fonden.

  13.   Tegningsret
  13.1.     Fonden tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrel­ses­formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

  14.   Regnskab og revision
  14.1.     Fondens regnskabsår er kalenderåret.
  14.2.   
  Fondens årsrapport skal revideres af en eller flere af bestyrel­sen valgte statsautoriserede eller registrerede revi­sorer. Den reviderede årsrapport skal behandles af bestyrel­sen          inden den 1. april i det efterfølgende år, og bestyrelsen skal god­kende og underskrive årsrapporten.

  15.    
  15.1.     Det påhviler bestyrelsen uden ugrundet ophold efter behand­lin­gen af årsrapporten at indsende den reviderede og god­kendte årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

  16.   Ophævelse af foreningen Skibsteknisk Selskab
  16.1.     Såfremt foreningen Skibsteknisk Selskab indstiller sin virk­som­hed, skal den siddende bestyrelse i fonden træffe de heraf følgende nødvendige dispositioner vedrørende                    besty­rel­sens sammensætning til videreførelse af fonden og dens for­mål, som defineret i nærværende vedtægter.
  16.2.   
  Det skal iagttages, at ingen enkelt af de i foreningen Skibstek­niske Selskab repræsenterede foreninger skal kunne få kon­trollerende indflydelse på fonden, dens beslut­ninger            eller dens formue.
  16.3.    Bestyrelsen kan søge fonden videreført gennem samarbejde med ledelsen af andre søfartsorienterede foreninger, institu­ti­oner eller lignende, der skal kunne indtræde i                       bestyrelsen.

  17.   Ophævelse af fonden
  17.1.     Fonden kan bringes til ophør, når bestyrelsen enstemmigt be­slutter, at fondens formål som defineret i ovennævnte pkt. 3 ikke længere kan opfyldes på en meningsfyldt måde.
  17.2.    
  Ved fondens ophævelse skal den eventuelle nettokapital, der derved fremkommer, efter indstilling fra den sidst af­gå­ede be­styrelse og efter godkendelse af
           fondsmyndighe­den og Ju­stitsministeriet anvendes til samfundsgavnlige formål, der i videst muligt omfang relaterer sig til udbredelse af skibstek­nisk viden, subsidiært til        
           skibsfart.
  17.3.    
  Fondens formue må ingensinde overdrages til en eller flere af de i foreningen Skibsteknisk Selskabs bestyrelse eller fon­dens bestyrelse repræsenterede foreninger,
           institutioner eller sammenslutningen heraf.

  Således vedtaget på bestyrelsesmøde afholdt den 31. maj 2005.

  Bestyrelsen:

  Bent Rasmussen

  Niels Jessen

  T. Funder

  Poul Andersen

  Per Winther Christensen

  Hans Otto Holmegaard Kristensen